201410.30
0

Kiedy walka z plagiatami narusza prawa autorskie

Kolejna instytucja z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym okazuje się być niedopracowana. Po problemach z „zakazami opłatowymi„, „prawami studenta dla absolwenta„, Diamentowym Grantem, „przesadzonymi konkursami” eksperci wytknęli niedoróbki wprowadzonej nowelą z 2014 r. metody walki z plagiatami . Wskazali na brak ustawowego uprawnienia do ingerencji w prawa autorskie studenta – autora pracy, jakie mogą nastąpić…

201410.28
0

Problemy (z Diamentowym Grantem) są wieczne

Po porażce w zakresie kręgu uprawnionych do odwołania oraz komplikacjach i kontrowersjach w zakresie uzasadniania decyzji, MNiSW przegrało spór sądowy w zakresie kręgu legitymowanych do ubiegania się o Diamentowy Grant. To sporo problemów jak na diament nowelizacji. Może poniższy cytat odpowiednio odczytany może opisywać rzeczywistość regulacji sektora szkolnictwa wyższego? Diamentowy Grant to sztandarowa „błyskotka” noweli…

201410.25
0

Nieujawniona matka, brak dowodów dochodów podstawą odmowy

Kilka ciekawych stwierdzeń z uzasadnienia wyroku w sprawie III SA/Lu 676/13 Nie sposób również nie zauważyć, że we wniosku o stypendium skarżąca podała, że dochód przypadający na członka rodziny wynosi ok.40 zł miesięcznie, co potwierdza fakt zatajenia przez nią części dochodów. Jest bowiem oczywiste, że wskazana przez skarżącą kwota nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb…

201410.24
0

Awanse – dobry obyczaj w nauce niezgodny z prawem

wyrok WSA + oddalona kasacja CK : Argumentacja organu, że nadanie tytułu więcej niż w jednej dziedzinie jest ewenementem w praktyce promowania kadr naukowych w Polsce, a w przypadku skarżącego ocenie podlegać może dorobek w zakresie nauk […] uzyskany po ostatnim awansie na tytuł profesora z zakresu nauk o […], ponieważ w ten sposób nie…

201410.21
0

Interpretacje MNiSW: umowa na efekty uczenia się

MNiSW wydaje się stać na stanowisku, że umowa z art. 160a PSW dotyczy tylko studentów lub osób przyjętych, więc zawarte w tym artykule odesłanie do pkt. 6 z art. 99 ust. 1 nakazujące stosować formę i termin zawieranej umowy jest w tm zakresie … puste. Chyba faktycznie powinno tam być: „pkt 1-5”. 16.09.2014 zapytałem przez…

201410.13
0

Re-wolta w nadzorze, czyli zwierzęta w senacie uczelni

Czy gdyby (hipotetycznie-ironicznie) Senat jakiejś uczelni (niekoniecznie rolniczej) uchwalił wybór konia na senatora i taką uchwałę przekazano by MNiSW … cóż ten mógłby z tym zrobić? Do niedawna, w ramach nadzoru, nic … tak uważano – sygn. akt I OSK 884/10: Oznacza to, iż przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być tylko rozstrzygnięcia nadzorcze właściwego…

201410.06
0

Obrona wątpliwej regulacji czyli szkolenie MNiSW w Rzeszowie

Czy komfortowy (****) hotel i obsługa kelnerska przy posiłkach złagodzą uczelnianym kadrom trudy wdrażania nowelizacji, także w tych wszystkich wątpliwych interpretacyjnie przypadkach jakie rodzą się podczas lektury ustawy? Nie mam dobrego zdania o przyjętej przez MNiSW metodologii szkoleń. Ale przyznam że Pan Dyr. dr Kurkiewicz dzielnie bronił także tego, co do obrony trudne, a może…

201410.06
0

Recenzent to nie poeta

Wszechobecne narzekania na „niekonkluzywność”, „grzecznościowość”, „niejasność” recenzji w postępowaniach awansowych o tyle mnie dziwi, co śmieszy. Czy rozwiązanie jest zbyt proste by je zastosować w tak skomplikowanym środowisku? Par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu…

201410.03
0

Nielegalna analityka medyczna ?

DGP wskazuje na niepokoje związane z brakiem rozporządzenia o standardzie kształcenia dla kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.  Nie ma rozporządzenia ani przepisu przejściowego w ustawie który sankcjonowałby kształcenie prowadzone bez standardu po 1 X 2014 r. Czy jest więc ono nielegalne? Przeczytajmy uważnie przepis art. 9b.1a w brzmieniu obowiązującym od 1 X 2014: Minister właściwy do…

201409.10
0

„Haby” na cyklo-tronie

Znowelizowany art. 16 ustawy „o stopniach i tytułach” zamienia jednotematyczność na „powiązanie tematyczne”. 2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić: 1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacjipowiązanych tematycznie. Powiązanie wydaje się wymogiem liberalniejszym niż jednotematyczność, ale nadal ma być „cykl”. Czy to znaczy trochę więcej niż…