201509.30
4

Warunki oceniania w uczelniach a prawo powszechne

Dlaczego warunki i sposób oceniania w uczelniach, warunki zaliczenia semestru lub roku  mogą być regulowane jej prawem wewnętrznym, skoro od ocen z uczelnianych egzaminów zależą status studenta i związane z nim benefity finansowane ze środków publicznych? Dla porównania: Warunki i sposób oceniania, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów są sprawami, które…

201509.21
1

A nie mówiłem – ratunek w kuriach ;-)

Kandydaci powinni mieć równe szanse w rekrutacji na studia. Obecny system tego nie zapewnia – uważa rzecznik praw obywatelskich – donosi DGP.  Wskazywałem na problem i rozwiązanie ponad rok temu. W braku przepisów przejściowych w ustawach uczelniom zostaje odwołać się do instytucji „kurii rekrutacyjnych”.