201509.30
4

Warunki oceniania w uczelniach a prawo powszechne

Dlaczego warunki i sposób oceniania w uczelniach, warunki zaliczenia semestru lub roku  mogą być regulowane jej prawem wewnętrznym, skoro od ocen z uczelnianych egzaminów zależą status studenta i związane z nim benefity finansowane ze środków publicznych?


Dla porównania: Warunki i sposób oceniania, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów są sprawami, które nie mają charakteru technicznego lub pomocniczego, ale całościowo regulują ważną sferę z zakresu systemu oświaty. Jest to sfera, która zgodnie z art. 70 konstytucji, musi być określona w ustawie – czytamy w komunikacie prasowym Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 35/12


Czy i jak długo „zasada autonomii” uczelni pozwoli na odmienną praktykę w szkolnictwie wyższym? Co powinien zrobić MNiSW by zrealizować wytyczną do rozporządzenia nakazująca (art. 9 ust. 3 pkt 2 PSW) określić prawem powszechnym warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniając:(…) c) sposób weryfikacji efektów. Czy przekazanie tej kompetencji uczelniom bez określenia w prawie powszechnym (chociażby w zakresie „obiektywne, transparentne, uwzględniające standardy porównywalności”) może oznaczać nielegalność metod uczelnianych ustalonych w stanie „bezrozporządzeniowej dowolności”?