201304.30
0

Każdy zarzut wymaga odniesienia się doń

uzasadnienie decyzji organu odwoławczego winno obejmować ponadto ustosunkowanie się – z zachowaniem wskazanych wyżej wymogów (art. 107 § 3 w zw. z art. 140 K.p.a.) – do wszystkich podniesionych w odwołaniu zarzutów, co podkreśla się w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok NSA z 24.05.1994 r., SA/Lu 1323/94, LEX nr 26918; wyrok NSA z 04.11.1998 r.,…

201304.25
0

Jedno stypendium a wiele przesłanek – cd

W ocenie Sądu, przepis art. 181 p.sz.w. jest jednoznaczny w swej treści i nie budzi wątpliwości w świetle reguł wykładni językowej. Wynika z niego, że stypendium rektora dla najlepszych studentówmoże być przyznane studentowi, który spełnia jedną lub więcej przesłanek warunkujących jego otrzymanie, a wymienionych w tym przepisie. Użyta w analizowanym przepisie alternatywa łączna w postaci…

201304.13
0

Nie tylko „Ile” ale dlaczego „tyle”

w uzasadnieniu wyroku w sprawie w tej części uzasadnienia, gdzie Minister przyznaje z tego tytułu osiągnięciom skarżącej konkretne punkty uzasadnienie ogranicza się jedynie do podania samej liczby punktów – w tym przypadku 1 pkt i to łącznie w ramach kategorii za pracą naukową i udział w pracach naukowo-badawczych, bez jakiegokolwiek odniesienia do wcześniej przytoczonych zasad…

201304.10
0

Podatki od uczelnianych nieruchom.

Bez znaczenia jest to, czy ową działalność prowadzi sama uczelnia wyższa jako właściciel nieruchomości czy też inny podmiot, w szczególności posiadacz zależny (najemca, dzierżawca) –czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. (II FSK 2266/1)

201304.04
0

Odszkodowanie za „dyscyplinarkę”

Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego za szkodę wyrządzoną przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym. (teza z orzeczenia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 września 2012 r. III CZP 48/12) Regulacje prawne konstruujące odpowiedzialność dyscyplinarną to jedne z najbardziej złożonych elementów prawa sektora szkolnictwa wyższego….