201304.13
0

Nie tylko „Ile” ale dlaczego „tyle”

w uzasadnieniu wyroku w sprawie w tej części uzasadnienia, gdzie Minister przyznaje z tego tytułu osiągnięciom skarżącej konkretne punkty uzasadnienie ogranicza się jedynie do podania samej liczby punktów – w tym przypadku 1 pkt i to łącznie w ramach kategorii za pracą naukową i udział w pracach naukowo-badawczych, bez jakiegokolwiek odniesienia do wcześniej przytoczonych zasad oceniania (punktowania) tej kategorii i wyjaśnienia przyznania takiej, a nie innej liczby punktów. Zatem nie można w żaden sposób prześledzić procesu ocennego i poznać przyczyn przyznania takiej, a nie innej liczby punktów.

Zarzut ten należy postawić odnośnie wszystkich pozostałych pięciu ocen punktowych, przyznanych przez organ za osiągnięcia skarżącej studentki. I tak ocena np. 1,25 pkt. za opracowane referaty nieobjęte programem nauczania wymaga uzasadnienia i wyjaśnienia. Nie wystarczy tu podanie w części wstępnej, iż za referat wygłoszony w trakcie konferencji naukowej można było otrzymać od 0,50 pkt do 1,00 pkt (głównie w zależności od zasięgu i rangi konferencji), za prezentację przygotowaną na konferencję – do 0,50 pkt, za pracę w trakcie publikacji, inne opracowanie lub referat wygłoszony w trakcie spotkania naukowego – 0,25 pkt. Z uzasadnienia decyzji o przyznaniu studentce z tego tytułu 1,25 pkt bez odniesienia się, jakie albo jaki to był referat, i jak go zakwalifikowano, nic nie wynika. Tym bardziej, iż w części wstępnej uzasadnienia decyzji oraz w informacji podanej na stronie internetowej organu w dniu 24 czerwca 2011 r. zawarto zasadę, iż o przyznaniu punktów w danej kategorii decydowała nie tylko liczba osiągnięć, ale również charakter danego osiągnięcia. Zatem w ogólnych zasadach organ trafnie wskazuje, iż będzie preferował jakość, a nie ilość osiągnięć danego studenta. Tymczasem w merytorycznym uzasadnieniu osiągnięć K. K. w ogóle brak jakiegokolwiek odniesienia do jakości jej osiągnięć. Zatem organ nie realizuje przyjętych na wstępie ustaleń w zakresie oceniania (punktacji) poszczególnych kategorii dokonań studenta. Tego elementu ocennego w żaden sposób nie zastąpią same suche punkty.