201506.19
1

Podpisywanie decyzji rekrutacyjnych

Słusznie bowiem Sąd I instancji uznał, że brak pod decyzją pierwszoinstancyjną podpisów całego składu Komisji Rekrutacyjnej stanowi rażące naruszenie art. 107 § 1 kpa – stwierdził NSA w sprawie I OSK 1559/10 Fragment uzasadnienia: W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w odniesieniu do członków organu kolegialnego, jakim jest komisja rekrutacyjna, warunek wynikający z art. 107 §…

201506.18
2

Odmowa przyznania miejsca w DS bez skargi do WSA

Po utrwaleniu (w I OSK 1583/12 po I OSK 774/10) podziału decyzji z art. 207 ust. 1 PSW na sądowo zaskarżalne i niezaskarżalne, ale uznaniu że KPA odpowiednio o tu i tu stosujemy, należy skorygować ocenę dot. możliwości zaskarżania odmowy przyznania miejsca („pierwszeństwa”) w DS wyrażoną przed laty. ____ W uzas. postanowienia w sprawie III…

201506.10
1

„Zasób” nielegalnie potwierdzony ?

Zostało kilka tygodni by zrealizować nakaz ustawy nowelizującej odniesiony do art. 170f Prawa o szkolnictwie wyższym: Senat uczelni określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 2. sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. Ponieważ jednocześnie art. 2 ust. 18n) stanowi: efekty uczenia się…