201506.18
0

Odmowa przyznania miejsca w DS bez skargi do WSA

Po utrwaleniu (w I OSK 1583/12 po I OSK 774/10) podziału decyzji z art. 207 ust. 1 PSW na sądowo zaskarżalne i niezaskarżalne, ale uznaniu że KPA odpowiednio o tu i tu stosujemy, należy skorygować ocenę dot. możliwości zaskarżania odmowy przyznania miejsca (“pierwszeństwa”) w DS wyrażoną przed laty.

____

W uzas. postanowienia w sprawie III SAB/Łd 41/14 czytamy: … sprawa przyznania studentowi miejsca w domu studenckim, która to kwestia w zakresie organów właściwych w tej kwestii oraz trybu postępowania została uregulowana w Regulaminie Porządkowym Osiedla Akademickiego Politechniki […] oraz w Regulaminie Komisji ds. Zakwaterowań nie należy do tzw. indywidualnych spraw studenta w rozumieniu art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w których zapadają decyzje w rozumieniu Kpa, podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie w tej sprawie stanowi jednostronny akt organów uczelni i jest aktem wewnętrznym skierowanym na wywołanie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków , które nie wpływa jednak na sytuację skarżącego jako studenta, nie ma charakteru zewnętrznego przesądzającego o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego jak również nie zostało wymienione przez ustawodawcę w katalogu spraw wymagających wydania decyzji administracyjnej. Nie zmienia tej oceny fakt, że zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, (na który powołuje się skarżący), pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Przepis ten bowiem nie stanowi podstawy prawnej wydawania w tym przedmiocie decyzji. Wniosek taki wynika z faktu, iż sprawy pomocy materialnej studentom, w których ustawa przewiduje formę decyzji administracyjnej zostały enumeratywnie wyliczone w art. 175 i 176 ustawy o szkolnictwie wyższym