Marcin Chałupka

Posiadam doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej uczelni oraz w kierowaniu jej administracją odpowiedzialną za organizację i legislację. W ramach szkoleń, wystąpień konferencyjnych, panelowych współpracowałem z kadrą większości polskich szkół wyższych, a także instytutów naukowych.

 

Ukończyłem aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie i złożyłem egzamin radcowski.


Jestem ekspertem OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych. Pracowałem dla Fundacji Rektorów Polskich, w tym jako doradca i sekretarz KOiL Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, następnie w Zespole Realizatorów Projektu ,,Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego”.


Uczestniczyłem w pracach nad tworzeniem i nowelizowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym, byłem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierowałem biurem prawnym PSRP. Uczyłem studentów, wykładałem na studiach podyplomowych i seminarium habilitacyjnym.


Pracowałem w administracji samorządowej i rządowej. W praktyce prawniczej m.in. reprezentowałem M. St. Warszawa w sądach powszechnych, byłem członkiem rady nadzorczej pierwszej spółki JV w Polsce i członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej.


2022-2023 r. kanclerz w Akademii Zamojskiej


Z dn. 3 IV 2018 r. zostałem powołany przez Państwową Komisję Wyborczą na Komisarza Wyborczego w Lublinie I, zaś w 2023 powołany na kolejną kadencję.


Popularyzator prawniczej definicji miłości – dać drugiemu, kosztem swego bez roszczenia świadczenia wzajemnego 🙂