201609.03
6

Stypendia MNiSW – zespołowe alibi padło, ale NSA utrzymał system ?

Seria porażek MNiSW w sądach administracyjnych … . Skoro MNiSW nie może (nie te czasy) przyznawać swoich stypendiów „po uważaniu”, a z drugiej strony „nie odnajduje się” w ocenianiu kandydatów (seria przegranych), należy zaniechać robienia z MNiSW dobrego wujka, bez którego troski wybitni studenci kończyliby jak Janko Muzykant. Proponuję odebrać urzędnikom pieniądze podatnika dzięki, którym…

201603.01
4

Komunikat perswazyjny albo perswazja komunikacyjna

Na blogu „Robię habilitację” znalazłem link do ciekawego artykułu pt. „CK i pozorowanie norm prawnych„. Autor wskazuje w nich przypadki, w jakich CK komunikuje oczekiwania, dla których Autor nie znajduje podstaw w prawie powszechnie obowiązującym. Standard sztuki dziennikarskiej wymaga oddzielenia relacjonowania faktów od ich komentarza czy interpretacji. Także komunikaty CK powinny jednoznacznie wskazywać gdzie kończy…

201509.30
4

Warunki oceniania w uczelniach a prawo powszechne

Dlaczego warunki i sposób oceniania w uczelniach, warunki zaliczenia semestru lub roku  mogą być regulowane jej prawem wewnętrznym, skoro od ocen z uczelnianych egzaminów zależą status studenta i związane z nim benefity finansowane ze środków publicznych? Dla porównania: Warunki i sposób oceniania, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów są sprawami, które…

201509.21
1

A nie mówiłem – ratunek w kuriach ;-)

Kandydaci powinni mieć równe szanse w rekrutacji na studia. Obecny system tego nie zapewnia – uważa rzecznik praw obywatelskich – donosi DGP.  Wskazywałem na problem i rozwiązanie ponad rok temu. W braku przepisów przejściowych w ustawach uczelniom zostaje odwołać się do instytucji „kurii rekrutacyjnych”.

201507.28
1

527 KC dla wierzycieli zlikwidowanej uczelni?

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i n. KC. Tak wynika z uchwały SN z 11 września 2013 r. III CZP 47/13. Więcej o niej w komentarzu dr D. Krajewskiego i mec. Krzysztofa Brysiewicza „Prawo spółek w orzecznictwie SN |(2013-2014) pod red. dr…

201507.27
1

Drugi etat – brak zgody co do przesłanek zgody

Szef KRASP prof. Wiesław Banyś na łamach DGP (27 lipca 2015 „Prawo na co dzień” s. III) podtrzymuje stanowisko KRASP dotyczące przesłanek zgody na drugi etat. W mojej ocenie nie jest ono oparte na brzmieniu art. 129 Prawa o szkolnictwie wyższym. Dlaczego? Opisałem to w Forum Akademickim.

201506.19
1

Podpisywanie decyzji rekrutacyjnych

Słusznie bowiem Sąd I instancji uznał, że brak pod decyzją pierwszoinstancyjną podpisów całego składu Komisji Rekrutacyjnej stanowi rażące naruszenie art. 107 § 1 kpa – stwierdził NSA w sprawie I OSK 1559/10 Fragment uzasadnienia: W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w odniesieniu do członków organu kolegialnego, jakim jest komisja rekrutacyjna, warunek wynikający z art. 107 §…

201506.18
2

Odmowa przyznania miejsca w DS bez skargi do WSA

Po utrwaleniu (w I OSK 1583/12 po I OSK 774/10) podziału decyzji z art. 207 ust. 1 PSW na sądowo zaskarżalne i niezaskarżalne, ale uznaniu że KPA odpowiednio o tu i tu stosujemy, należy skorygować ocenę dot. możliwości zaskarżania odmowy przyznania miejsca („pierwszeństwa”) w DS wyrażoną przed laty. ____ W uzas. postanowienia w sprawie III…

201506.10
1

„Zasób” nielegalnie potwierdzony ?

Zostało kilka tygodni by zrealizować nakaz ustawy nowelizującej odniesiony do art. 170f Prawa o szkolnictwie wyższym: Senat uczelni określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 2. sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. Ponieważ jednocześnie art. 2 ust. 18n) stanowi: efekty uczenia się…