201506.10
1

„Zasób” nielegalnie potwierdzony ?

Zostało kilka tygodni by zrealizować nakaz ustawy nowelizującej odniesiony do art. 170f Prawa o szkolnictwie wyższym: Senat uczelni określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym:

1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;
2. sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Ponieważ jednocześnie art. 2 ust. 18n) stanowi: efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów  powstaje pytanie czy od osoby której efekty uczelnia będzie potwierdzać nie należy wymagać oświadczenia, iż w ramach tej procedury osoba będzie używała jedynie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ze źródeł innych niż studia. Bo przecież może się tak zdarzyć, że osoba kiedyś tam coś studiowała, coś tam nawet zaliczyła i – nie daj Boże  – pamięta. A przecież ustawa wskazuje wyraźnie: zasób uzyskiwany w ramach systemu studiów nie podlega potwierdzaniu. Gdyby choć napisano „uzyskiwany poza studiami” można by uznać że to poza tymi, o przyjęcie na jakie kandydat się „ubiega”. Ale w ustawie jest „poza systemem studiów”.


Art. 170g ust. 1 wiąże możliwość potwierdzania efektów uczenia się osobom ubieganie się o przyjęcie na studia? Czy to ubieganie się musi być „natychmiastowe”, tj. na rok akademicki następujący po roku potwierdzenia? A jeśli nie to czy można odroczyć ubieganie się o lat 2,3, a może 15? A jeśli nawet 20 lat to czy wystarczy deklaracja osoby zainteresowanej potwierdzeniem, że zamierza ubiegać się o przyjęcie i przyjmuje do akceptującej wiadomości, że efekty kształcenia mogą się zmienić, a zaliczenie punktów ECTS na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się może nastąpić jedynie studentowi (art. 170g ust. 3)Może więc to „ubieganie się” ma być uprzednie w stosunku do potwierdzania. Tylko w czym się ma wyrażać? Czy konieczne jest złożenie wniosku o przyjęcie na studia w tym szczególnym trybie, czy wystarczy deklaracja takiego zamiaru. I jak ma być egzekwowane.


Więcej w Forum Akademickim 7-8/2015.