201304.25
0

Jedno stypendium a wiele przesłanek – cd

W ocenie Sądu, przepis art. 181 p.sz.w. jest jednoznaczny w swej treści i nie budzi wątpliwości w świetle reguł wykładni językowej. Wynika z niego, że stypendium rektora dla najlepszych studentówmoże być przyznane studentowi, który spełnia jedną lub więcej przesłanek warunkujących jego otrzymanie, a wymienionych w tym przepisie. Użyta w analizowanym przepisie alternatywa łączna w postaci spójnika „lub” odnosi się bowiem do kryteriów, jakie musi spełnić student, żeby otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, a nie do różnicowania kategorii tego stypendium. Tak więc, o to stypendium może ubiegać się skutecznie zarówno student, który spełnia tylko jedną przesłankę warunkującą jego przyznanie (np. uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym), jak i student, który wypełnił kilka lub wszystkie z wymienionych w tym przepisie wymagań. Zatem uznać należy, że stypendium rektora dla najlepszych studentów jest jedno, natomiast jego przyznanie jest uwarunkowane spełnieniem różnych przesłanek, które mogą być spełnione łącznie, ale nie muszą. Takie samo znaczenie należy przypisać § 4 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu, ponieważ w istocie jego treść jest powtórzeniem regulacji zawartej w art. 181 ust. 1 p.sz.w. (stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen, wykazuje aktywność naukową, sportową, artystyczną i posiada z tego tytułu osiągnięcia wymienione w § 10 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu) (wyrok NSA z 16.01.2013 r. I OSK 2528/12, dostępne na stronie internetowej cbois.nsa.gov.pl).