201304.04
0

Odszkodowanie za „dyscyplinarkę”

Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego za szkodę wyrządzoną przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym. (teza z orzeczenia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 września 2012 r. III CZP 48/12)


Regulacje prawne konstruujące odpowiedzialność dyscyplinarną to jedne z najbardziej złożonych elementów prawa sektora szkolnictwa wyższego. Nakładają się tu bowiem regulacje nie tylko ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń Ministra i regulaminów uczelnianych. Wymóg odpowiedniego stosowania kodeksów postępowania karnego, przepisów postępowania cywilnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bywa w uczelniach słabo znany lub lekceważony. Brak typizacji deliktów dyscyplinarnych przydatnym czyni posiadanie podstawowej wiedzy o prawie karnym, wykroczeń, własności intelektualnej. Wybitni specjaliści różnych dziedzin i dyscyplin naukowych czy studenci nie muszą być prawnikami, a muszą rozstrzygać o losach członków  społeczności akademickiej w trudnej i odpowiedzialnej sztuce dyscyplinarnego orzekania.


Jeśli chcesz poczuć się pewniej w składzie orzekającym, np. wobec adwokata czy radcy prawnego broniącego obwinionego, wobec oczekiwań rzecznika dyscyplinarnego i niejasnych przepisów – napisz ! Spróbujemy przygotować dla Twojej uczelni przydatne szkolenie na ten temat.