201410.06
0

Recenzent to nie poeta

Wszechobecne narzekania na „niekonkluzywność”, „grzecznościowość”, „niejasność” recenzji w postępowaniach awansowych o tyle mnie dziwi, co śmieszy. Czy rozwiązanie jest zbyt proste by je zastosować w tak skomplikowanym środowisku?


Par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1219) tj. z dnia 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 48): Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za recenzję jest jej opracowanie, zgodnie z umową zawartą z jednostką organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora.


Wyobraźmy sobie: załącznikiem do umowy jest obowiązujący wzór recenzji i sposób jego wypełniania. Przesłanka z ustawy: spełniona – nie spełniona, uzasadnienie – max 10 wersów, w przypadku „podprzesłanek” rozbiór na czynniki pierwsze, np. art. 26.1 uSNiTN:

1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
osiągnięcie I – tak nie – uzasadnienie „znaczności przekraczania”
osiągnięcie II – j.w.
[oczywiście kłopot w tym że osiągnięcia do habilitacji z art. 16-17 uSNiTn już nie wynikają, „znaczny wkład” wykreślono, zostały warunki „dopuszczenia do postępowania” – ale to temat na inny wpis]
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
kierował – T/N – uzasadnienie
doświadczenia –  T/N – uzasadnienie
konkurs kraj v zagr – T/N – uzasadnienie (wskazanie konkursu)
staż I
staż II T/N – uzasadnienie (w tym wskazanie dlaczego nie/zakwalifikowano jako staż)
itd. itp.