201410.24
0

Awanse – dobry obyczaj w nauce niezgodny z prawem

wyrok WSA + oddalona kasacja CK :

Argumentacja organu, że nadanie tytułu więcej niż w jednej dziedzinie jest ewenementem w praktyce promowania kadr naukowych w Polsce, a w przypadku skarżącego ocenie podlegać może dorobek w zakresie nauk […] uzyskany po ostatnim awansie na tytuł profesora z zakresu nauk o […], ponieważ w ten sposób nie zostaje naruszony dobry obyczaj w nauce polegający na niezaliczaniu tego samego dorobku do dwu odrębnych promocji, jest argumentacją pozamerytoryczną i sprzeczną z przepisami art. 26 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r.


Tymczasem art. 29 ust. 2 uSNiTN stanowi: Przesłankami do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w Kodeksie postępowania administracyjnego, ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł profesora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce.


Skoro więc nie można nie nadać, być może pozostanie niezwłocznie wznowić?