201410.25
0

Nieujawniona matka, brak dowodów dochodów podstawą odmowy

Kilka ciekawych stwierdzeń z uzasadnienia wyroku w sprawie III SA/Lu 676/13


Nie sposób również nie zauważyć, że we wniosku o stypendium skarżąca podała, że dochód przypadający na członka rodziny wynosi ok.40 zł miesięcznie, co potwierdza fakt zatajenia przez nią części dochodów. Jest bowiem oczywiste, że wskazana przez skarżącą kwota nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb i ponoszenie koniecznych kosztów utrzymania (…)
Niewskazanie rzeczywistych dochodów rodziców uniemożliwia ocenę, czy stypendium przysługuje, costanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium (…)

Zebrane dowody pozwoliły na ustalenie, że skarżąca nie wskazała rzeczywistych dochodów rodziny, nie było więc możliwe ustalenie, czy jest osobą uprawnioną do stypendium. Stypendium przysługuje tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej, które wykażą, że dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza kwoty określonej w regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Skarżąca tego nie wykazała.