201410.03
0

Nielegalna analityka medyczna ?

DGP wskazuje na niepokoje związane z brakiem rozporządzenia o standardzie kształcenia dla kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.  Nie ma rozporządzenia ani przepisu przejściowego w ustawie który sankcjonowałby kształcenie prowadzone bez standardu po 1 X 2014 r. Czy jest więc ono nielegalne?


Przeczytajmy uważnie przepis art. 9b.1a w brzmieniu obowiązującym od 1 X 2014: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Warto zauważyć (za Biurem Legislacyjnym Senatu), że raczej żadna uczelnia nie kształci na tak określonym nazwą kierunku, a delegacja nie mówi przecież o kształceniu „w zakresie”, a „na kierunku” …


Przy okazji – istnieje też dodany nowelą 2014 art. 11 ust. 11 Senat uczelni, określając efekty kształcenia dla kierunku analityka medyczna, przyjmuje w całości wzorcowy opis efektów kształceniaokreślony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2. Takie oto są skutki wszechobecnej regulacji, także w edukacji. Każda pomyłka skutkuje w skali makro. BTW: póki nie było standardu uczelnie mogły „konkurować” zawartością programu, zwłaszcza w zakresie przedmiotów doskonalenia zawodowego dających konkretne uprawnienia. Czy standard wyrzuci je wszystkie do „kursów” jakie trzeba będzie robić już po studiach i płacić ekstra?