201410.21
0

Interpretacje MNiSW: umowa na efekty uczenia się

MNiSW wydaje się stać na stanowisku, że umowa z art. 160a PSW dotyczy tylko studentów lub osób przyjętych, więc zawarte w tym artykule odesłanie do pkt. 6 z art. 99 ust. 1 nakazujące stosować formę i termin zawieranej umowy jest w tm zakresie … puste. Chyba faktycznie powinno tam być: „pkt 1-5”.


16.09.2014 zapytałem przez [email protected]:

Szanowni Państwo

Potwierdzenie „efektów uczenia się” jest usługą wskazaną w art. 99 znowelizowanego Prawa o szk. wyższym, więc objętą obowiązkiem zawarcia umowy z art. 160a. Tą umowę można zawrzeć po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia. Tymczasem wg art. 170g uznanie efektów uczelnia ma poprzedzać przyjęcie na studia. Jak więc legalnie umówić się i pobrać opłatę za uznanie bez możliwości wcześniejszego zawarcia umowy?


21.10.2014 otrzymałem e-mail [podkreślenia moje]:

Przepis 160a odnosi się wyłącznie do umów zawieranych miedzy uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zarówno w zakresie terminu podpisywania umowy, terminu pobierania opłat, jak również wzoru umowy i obowiązku umieszczania go na stronie internetowej uczelni. Celem wprowadzenia przepisu art. 160a była ochrona praw studentów. Wymóg zawierania między uczelnią lub jednostką naukową a doktorantem umowy w sprawie warunków odpłatności za studia doktoranckie określa art. 195 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w tym zakresie w opinii ministerstwa nie ma obowiązku publikacji wzoru. Analogicznie uczelnia powinna zawierać umowy w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń ze słuchaczami lub uczestnikami ww. form kształcenia, w tym przypadku również publikacja wzorów nie jest obligatoryjna. W opinii MNiSW, uczelnie powinny być również zainteresowane zawieraniem z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się umów w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia. Natomiast z osobą, która w wyniku potwierdzania efektów uczenia się została przyjęta na studia, uczelnia będzie zobowiązana podpisać odrębną umowę w sprawie warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także ich wysokości, czyli umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1

Ewa Sieczek

Radca generalny

Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli