Komunikat perswazyjny albo perswazja komunikacyjna

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Na blogu „Robię habilitację” znalazłem link do ciekawego artykułu pt. „CK i pozorowanie norm prawnych„. Autor wskazuje w nich przypadki, w jakich CK komunikuje oczekiwania, dla których Autor nie znajduje podstaw w prawie powszechnie obowiązującym....

Warunki oceniania w uczelniach a prawo powszechne

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Dlaczego warunki i sposób oceniania w uczelniach, warunki zaliczenia semestru lub roku  mogą być regulowane jej prawem wewnętrznym, skoro od ocen z uczelnianych egzaminów zależą status studenta i związane z nim benefity finansowane ze środków...

A nie mówiłem – ratunek w kuriach ;-)

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Kandydaci powinni mieć równe szanse w rekrutacji na studia. Obecny system tego nie zapewnia – uważa rzecznik praw obywatelskich – donosi DGP.  Wskazywałem na problem i rozwiązanie ponad rok temu. W braku przepisów przejściowych w...

527 KC dla wierzycieli zlikwidowanej uczelni?

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i n. KC. Tak wynika z uchwały SN z 11 września 2013 r. III CZP 47/13. Więcej...

Podpisywanie decyzji rekrutacyjnych

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Słusznie bowiem Sąd I instancji uznał, że brak pod decyzją pierwszoinstancyjną podpisów całego składu Komisji Rekrutacyjnej stanowi rażące naruszenie art. 107 § 1 kpa – stwierdził NSA w sprawie I OSK 1559/10 Fragment uzasadnienia: W...

„Zasób” nielegalnie potwierdzony ?

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Zostało kilka tygodni by zrealizować nakaz ustawy nowelizującej odniesiony do art. 170f Prawa o szkolnictwie wyższym: Senat uczelni określa organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;...

Przyznawanie stypendiów na tle przegranej MNiSW

Marcin Chałupka  Komentarze (0)
Po raz kolejny MNiSW nie obroniło uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania swego stypendium. W uzasadnieniu wyroku II SA/Wa 1201/13 WSA wskazał m.in: W oparciu o ustalone kryteria organ powinien wykazać, dlaczego osiągnięcia danej osoby nie...