201505.10
0

Przyznawanie stypendiów na tle przegranej MNiSW

Po raz kolejny MNiSW nie obroniło uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania swego stypendium. W uzasadnieniu wyroku II SA/Wa 1201/13 WSA wskazał m.in: W oparciu o ustalone kryteria organ powinien wykazać, dlaczego osiągnięcia danej osoby nie były wystarczające do uzyskania stypendium, ale nie tylko przez podanie przyznanych punktów za poszczególne osiągnięcia, ale też wyjaśnienie, dlaczego przyznał taką, a nie inną ilość punktów oraz dlaczego innym dokonaniom studenta odmówił waloru wybitnego osiągnięcia naukowego. Jeżeli, zdaniem organu, przedstawione przez studenta osiągnięcia w świetle przyjętych kryteriów okazały się niewystarczające, niezbędne było dokonanie w tym zakresie szczegółowych ustaleń oraz przede wszystkim wyjaśnienie w uzasadnieniu stronie zasadności przesłanek, którymi przy załatwianiu jej sprawy kierował się organ. W przeciwnym razie, tak jak w niniejszej sprawie, zasadnie skarżąca może postrzegać rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji, jako krzywdzące jej osobę. Dlatego też takie uzasadnienie odmowy przyznania przedmiotowego stypendium jest niewystarczające i nie może zostać zaakceptowane z punktu widzenia praworządności.


Wymagania sądów administracyjnych w zakresie należytego uzasadniania decyzji w sprawie stypendiów “naukowych” przyznawanych ze środków publicznych w zestawieniu z kłopotami jakie powoduje konieczność kwantyfikacji osiągnięć naukowych prowadzą do wniosku że stypendia za osiągnięcia powinny być przyznawane ze środków nie wymagających kwantyfikujących uzasadnień, a wsparcie ze środków publicznych należy ograniczyć jedynie do zależnego od obiektywnie i jednoznacznie mierzalnych wartości, np. dochodu.