201402.14
0

Jednoetatowość – przesłanki odmowy

Analizę skuteczności wpływu tzw. „jednoetatowości” na tzw. „jakość kształcenia” publikuje DGP. Najzabawniejszy fragment artykułu to ten: „MNiSW zaznaczało, że celem wprowadzenia [jednoetatowości] (…) miało być zwiększenie jakości kształcenia w szkole wyższej, bo nauczyciel akademicki nie będzie zajęty innymi obowiązkami. Zmiana pozwoli też na zaangażowanie się w badania naukowe i zwiększy dostępność kadry akademickiej dla studentów”….

201401.29
0

Unieważnianie egzaminów ?

Jeśli sprzedawca zatrudniony został w sklepie z naruszeniem prawa czy wymogów rekrutacji, potem zwolniony z tego powodu czy nawet ścigany karnie, sprzedał Klientowi telewizor, to czy Klient zastanawia się nad jego zwrotem lub koniecznością ponownej zapłaty? Oczywiście że nie (chyba że sam telewizor pochodzi z przestępstwa), bowiem ważna jest tu usługa a nie jej „wręczyciel”….

201401.16
0

Usprawiedliwiony więc nie skreślony ?

… jeżeli student z przyczyn obiektywnych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, to nie można na gruncie art. 190 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy przyjąć, że nie zaliczył semestru i w konsekwencji wydać decyzji o skreśleniu go z listy studentów … – potwierdził 14.12.2011r. Naczelny Sąd Administracyjny. Par. 1…

201401.15
0

Na cóż kryteria oceny jeśli nie ma badań

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie II PK 338/12: W skardze kwestionowano także zastosowanie kryterium punktowego, przyjętego w Zarządzeniu Rektora pozwanej uczelni. Kryterium to nie wprowadzało jednak zasadniczo niczego nowego. Było jedynie wskazówką (doprecyzowaniem) kryteriów ustawowych i statutowych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawowym kryterium oceny działalności naukowej są prowadzone badania naukowe i ich…

201312.17
0

Zgadnij: jaka to ustawa ?

1. Od lat mamy kolejne nowelizacje ustawy. Wprowadza się przepisy, które mają pełnić funkcję bajpasów na problemy, które często powstały z powodu wcześniejszej pilnej nowelizacji mającej rozwiązać iny problem. (mec. T. Zalewski dla Rzeczpospolita) 2. …. wraz z kolejnymi zmianami coraz bardziej oddala się od ideału (…) przybierając kształt czegoś, co wygląda dobrze i od…

201312.10
0

„Alibi” na „początek drogi” ?

Czy orzekając iż Art. 94 ust. 5 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 829) w zakresie, w jakim uzależniają prawo niepublicznych szkół wyższych do dotacji ze środków…

201311.08
0

Spór o termin przedawnienia – powtórka z „rozrywki” ?

Czy MNiSW po raz kolejny wyświadczy części studentów „niedźwiedzią przysługę”, potwierdzając nową regulacją, że dotychczasowa, „prostudencka” interpretacja regulacji już obowiązującej była niezasadna? Po wyroku SO w Słupsku (IV Ca 328/13 ) który uznał, że długi studenta z umowy uczelnią przedawniają się z upływem lat dziesięciu, a nie dwóch czy trzech, pojawił się pomysł by wpisać…

201311.06
0

Podatnik wspiera „biednych” a nie „zdolnych”

To że z Konstytucji wynika raczej wspieranie biednych niż zdolnych wskazywałem już 3 lata temu. Uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie K 40/12 wskazano iż  Przeznaczanie ograniczonych dotacji budżetowych na wsparcie czy nagradzanie studentów posiadających już wyższe wykształcenie, kosztem osób takie wykształcenie dopiero zdobywających, byłoby też sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej (…) Zwiększenie puli środków przeznaczonych na…

201311.04
0

„Cyrograf” z uczelnią – nie podpiszesz to … idź sobie ;-)

Jeśli brak podpisanej umowy jest tak „korzystny” dla studenta i to w interesie uczelni jest dopełnić wymogu art. 160 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym to dlaczego MNiSW (tak „prostudenckie” w tej sprawie) proponuje (zakładam, że niechcąco) „zepsucie” tego w kolejnej nowelizacji? No i dlaczego umowa ma być tylko „cyrografem na kwotę”? W uzasadnieniu przywołanego…

201306.17
0

Komentarz czy elementarz ?

Prawo o szkolnictwie wyższym „obrasta” w komentarze. Mamy już dzieło prof. Izdebskiego i mec. Zielińskiego, mamy lubelską redakcję prof. M. Pyter, kilka słów napisał autor tej notki. Do uczelni docierają w końcu bezpłatne (wydane przez MNiSW => na koszt podatnika?) egzemplarze „dużego” komentarza do Prawa o szkolnictwie wyższym pod redakcją profesorów M. Wierzbowskiego i W….