201311.06
0

Podatnik wspiera „biednych” a nie „zdolnych”

To że z Konstytucji wynika raczej wspieranie biednych niż zdolnych wskazywałem już 3 lata temu.

Uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie K 40/12 wskazano iż  Przeznaczanie ograniczonych dotacji budżetowych na wsparcie czy nagradzanie studentów posiadających już wyższe wykształcenie, kosztem osób takie wykształcenie dopiero zdobywających, byłoby też sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej (…) Zwiększenie puli środków przeznaczonych na stypendia socjalne, choć wiąże się z ograniczeniem środków na stypendia „naukowe”, odpowiada celom wynikającym z art. 70 ust. 4 konstytucji. Zmiana proporcji rozdzielanych środków oznacza zwiększenie finansowania stypendiów socjalnych i zapomóg oraz ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji głównego celu pomocy materialnej, którym jest wyrównywanie szans edukacyjnych osób będących w trudnej sytuacji materialnej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, decyzja o  ograniczeniu wypłaty stypendiów tylko do jednego kierunku studiów i przesunięcie zaoszczędzonych środków na pomoc socjalną, sprzyja realizacji tego celu.

Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może więc być sygnałem spodziewanego rozstrzygnięcia w sprawie odpłatności za drugi kierunek studiów w uczelniach publicznych ale może także zachęcać do zaprzestania finansowania stypendiów motywacyjnych / za wyniki ze środków podatnika. Stypendia takie mogłyby być finansowane ze środków własnych uczelni, wedle ustalonych przez nią zasad. Dzięki temu uniknęlibyśmy problematyki wymierzania punktacji za poszczególne osiągnięcia, zagadnienia konstytucyjności dystrybuowania środków publicznych wedle kryteriów różnych w różnych uczelniach, a może i „wyprowadzilibyśmy” pomoc socjalną z uczelni do instytucji dla takiej roli dedykowanych. Do czego serdecznie namawiam. Amen