201303.28
0

Regulamin … jaki regulamin?

Zwrócić także należy uwagę, że zgodnie z art. 107 § 1 K.p.a. jednym z elementów prawidłowo wydanej decyzji jest powołanie jej podstawy prawnej, przy czym winna ona zawierać powołanie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów, które legły u podstaw wydania decyzji, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Jeżeli organ administracji powołuje jako podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie określone przepisy prawne zawarte w aktach prawnych różnego rzędu (regulamin studiów, uchwała senatu uczelni), winien wyraźnie wskazać konkretny publikator, w którym została ujawniona jego treść, mając na względzie jedną z naczelnych zasad postępowania organów administracji określoną w art. 6 K.p.a. tj. zasadę praworządności. W tym kontekście nie sposób uznać za prawidłowe powoływanie jako podstawy rozstrzygnięcia regulaminu studiów, stanowiącego normatywny akt prawny, bez podania miejsca jego opublikowania, umożliwiającego chociażby ustalenie zakresu czasowego jego obowiązywania –II SA/Bd 49/08