201411.16
0

PolKA tworzy statut

Na www Polskiej Komisji Akredytacyjnej pojawiły się projekty nowego statutu (kryteriów, warunków ocen) wraz z zachętą do opiniowania.  Ale nie mniej ciekawe od tych dokumentów jest pytanie czy od 1 X 2014 r. PKA posiada statut wymagany ustawą?


Art. 53 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu wprowadzonym nowelą z 2011 r. stanowi w ust. 1 Organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposób wyznaczania recenzentów określa statut uchwalony przez Komisję na posiedzeniu plenarnym. Nowelizacją z 2014 r. dodano ust. 1a w brzmieniu: Statut, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie, jeżeli minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie zgłosi w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania statutu zastrzeżeń co do jego zgodności z prawem.Jednocześnie w przepisach przejściowych ustawy z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1198) znalazł się art. 39 ust. 2 w brzmieniu: Polska Komisja Akredytacyjna przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego statut dostosowany do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.Podobne zastrzeżenie zgłaszał prof. H. Izdebski w swym komentarzu do nowelizacji (wyd. LEX Wolters Kluwer business W-wa 2011) s. 388 do statutu PSRP.


Jak widać na www PKA prace nad nowym statutem, uwzględniającym wprowadzone rozporządzeniem z 3.10.2014 r. podstawowe kryteria i zakres ocen PKA, trwają. Zakładam więc, że Minister nie otrzymał statutu przedłożonego w trybie art. 53 ust. 1a ustawy. Nie wystartował więc termin z tego przepisu, tym bardziej nie było przedterminowego stwierdzenia zgodności. Nawet gdyby przyjąć, że może jednak  Statut PKA z 2011 r. przedłożono MNiSW, 30 dni minęło bez zastrzeżeń … wchodząc ponownie w życie niektóre jego regulacje są „nieadekwatne” do znowelizowanej PSW i wspomnianego rozporządzenia. Byłby to też chyba pierwszy przypadek w dziejach kiedy szczegółowe kryteria ocen ze statutu poprzedzały wprowadzenie podstawowych kryteriów z w/w rozporządzenia.


Podsumowując, brak wyraźnego ustawowego wskazania, że Statut PKA sprzed nowelizacji z 2014 r. zachowuje swą moc (choćby w zakresie niesprzecznym z przepisami ustawy i rozporządzeń) do czasu wprowadzenia nowego statutu w znowelizowanym trybie (weryfikacja MNiSW) implikuje wątpliwości co do prawidłowości podstaw formalnych dokonywanych w międzyczasie przez PKA ocen.


Wracając do projektu… Klasyka sektora szkolnictwa wyższego – wszechobecna w regulacjach uczelnianych – powtarzanie treści ustawy czy rozporządzeń, oby dosłowne. Projekt jest przez to przeładowany i zamienia się w komentarz lub informator. Przez to trudniej wychwycić czy relacje między pojęciami z prawa powszechnego a realizacją wytycznych do statutu są logicznie prawidłowe, na co  zwracałem uwagę w publikacjach „Po wyroku … do PaKi” (Forum Akademickie 6/2014) cd. (Forum Akademickie 7-8/2014)