201503.24
0

MNiSW chce „wyłączyć” KPA

KPA powstał jako zbiór gwarancji i reguł w relacji urzędnik – obywatel. W szczególności uzasadnianie decyzji uznaniowych podlega wg KPA pewnym zasadom. Czy z tych właśnie powodów jest ordynarnie „wyłączany”? Być może to NSA zniechęcił MNiSW do KPA ? O uciekaniu od KPA w sektorze szkolnictwa wyższego pisałem niecały rok temu:  „Uzasadnienie decyzji w sprawie przyznania „Diamentowego grantu” powinno zawierać odpowiedź na pytanie dlaczego MNiSW uznało, że podatnik ma finansowaćnp. „badania sztuki naskalnej w Tanzanii”. Jeśli ta odpowiedź ograniczy się do przywołania niezaskarżalnej oceny eksperta, to mamy kolejny przykład „wymyku” administracji spod klasycznych reguł weryfikacji jej działań.


Projekt ustawy o zmianie PSW i in. Projekt rozporządzenia (s. 24)

§ 8. 1. Ocenę formalną wniosków przeprowadza urząd obsługujący ministra.
2. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Kapituła na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.
3. Rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez co najmniej trzech  członków Kapituły.
§ 9 Kapituła przedstawia ministrowi ranking kandydatów stworzony na podstawie
oceny złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.
§ 10 1.Na podstawie listy rankingowej kandydatów minister wydaje rozstrzygnięcie
w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej.

Więc kto decyduje, uzasadnia i prawnie odpowiada za decyzję? Minister czy Kapituła? Wszystko jedno, bo wg. projektowanego art. 42a ust. 9 PSW (s. 3 projektu) do tych spraw … nie stosuje się KPA 😉