201208.12
0

Jedno stypendium – ale ile kombinacji (przesłanek) ?

Zdaniem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku: „stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student za wysoką średnią ocen lub (albo) za osiągnięcia naukowe. Oznacza to, a contrario, że student, który otrzymał stypendium za wysoką średnią ocen, nie otrzyma drugiego stypendium za osiągnięcia naukowe.” (wyrok w sprawie II SA/Bk 271/12 z 17 lipca 2012 – nieprawomocny na dzień tej notki).


W wywodach uzasadnienia zabrakło mi wyraźnego wskazania, że:

– o ile stypendium jest jedno to przesłanek jego otrzymania jest cztery i możliwe są ich różne konfiguracje, wpływające na ostateczną kwotę,

– przy czym żadna z ustawowych  równorzędnych (w tym widziałbym sens owego „lub”) przesłanek nie powinna być eliminowana,

– a co najwyżej (w zależności od decyzji uczelni opartej na art. 186 Prawa o szkolnictwie wyższym i ujętej w regulaminie) marginalizowana faktycznie odpowiednim wagomiarem punktów jej przypisanych i

– teoretycznie powinna istnieć możliwość uzyskania stypendium (choć w kwocie stanowiącej wypadkową np. tego wagomiaru) za choćby jedną przesłankę, tym bardziej za dwie, trzy czy cztery.


Np. uczelnia promująca średnią nie powinna eliminować możliwości stypendium za same osiągnięcia w nauce ale może (?) może je „wywindować” aż do wymogu Nagrody Nobla czy „wykwotować” szalenie nisko – np. na 1 grosz. W takiej interpretacji mielibyśmy możliwe kombinacje czterech przesłanek (a, b, c, d) dające (mogłem się pomylić) piętnaście wariantów: a, b, c, d, ab, bc, cd, ac, bd, ad, abc, bcd, cda, dab, abcd). Niezły chińczyk;-)


Ale taka wykładnia pozwoliłaby uwzględnić wyjaśnianą już na I roku prawa na kursie logiki prawniczej różnicę między „lub” a „albo” bez  potrzeby odważnej tezy widniejącej w uzasadnieniu, że „spójnik „lub” oznacza tyle co spójnik „albo”. W takim ujęciu, być może wniosek Skarżącego „o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe” powinien być odczytany przez organ stypendialny jako wniosek o uwzględnienie w kwocie stypendium także tej przesłanki, poza uwzględnioną („wykwotowaną”) już przesłanką średniej ocen. Ale czy regulamin uczelni w zawisłej przed WSA w Białymstoku sprawie to umożliwiał? Analizy tej kwestii także zabrakło mi w uzasadnieniu.


Zawarte w notce opinie są wyłącznie poglądami autora, formułowanymi na dzień jej  publikacji bez założenia nieomylności. Dlatego problemy i pytania w konkretnych stanach faktycznych powinny być konsultowane z pełnomocnikami podmiotu  lub radcami prawnymi uczelni.