201305.30
0

Dowolność i wadliwość decyzji Ministra

Po raz kolejny  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał „połajankę” z sądu administracyjnego za nieprawidłowe uzasadnienie decyzji jaką podjął. Tym razem sprawa dotyczy wniosku uczelni o zwiększenie liczby studentów. Polecam lekturę uzasadnienia , w którym – poza krytyką nieprawidłowości w uzasadnianiu decyzji MNiSW – podnosi się ciekawe kwestie:

– definicji „kierunku masowego”

– związku jakości kształcenia i oceny PKA z proporcją liczby studentów do wykładowców

–  rozumienia terminu „do X roku poprzedzającego rok akademicki….”


Warszawski WSA wywiódł m.in. co następuje:


Treść uzasadnienia podjętej decyzji powinna natomiast dokumentować wypełnienie przez organ wymienionych obowiązków procesowych i odnosić się do zakresu przeprowadzonego postępowania w sprawie. Art. 107 § 3 K.p.a. stanowi, iż decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, przy czym uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Przechodząc do realiów niniejszej sprawy wskazać należy, iż uzasadnienie zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji z dnia […] maja 2012 r., nie spełniają ww. kryteriów. Z decyzji tych nie wynika jakie ustalenia faktyczne i prawne legły u podstaw wyrażenia zgody na zwiększenie przez Uniwersytet […] ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych (bez […]) w roku akademickim 2012/2013 w stosunku do ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 najpierw o 7%, a następnie w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, o 22%. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ w żadnym razie nie odniósł się ponadto do argumentacji strony skarżącej zawartej we wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy oraz nie wyjaśnił przyjętej wykładni przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie.

Tym samym za uzasadniony należy uznać zarzut dowolności działań organu zarówno przy wydaniu zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji z dnia […] maja 2012 r., co uzasadniło wyeliminowanie tych decyzji z obrotu prawnego.