201501.29
0

De-zamieszczanie informacji awansowych

Blogosfera (dr Kulczycki oraz „Robię habilitację”) narzeka na decyzję CK dotyczącą limitowania okresu publikowania. Pomijam tu wątki transparentności, skupmy się na ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 595) tj. z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852).


Jej art. 36 ust. 1. stanowi m.in. Centralna Komisja prowadzi, aktualizuje i zamieszcza na swojej stronie internetowej:
…5) informacje o prowadzonych postępowaniach:
a) habilitacyjnych, w tym:
– wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta,
– skład komisji habilitacyjnej z podaniem imion, nazwisk oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni członkowie komisji,
– recenzje,
b) o nadanie tytułu profesora, w tym:
– uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu,
– listę recenzentów z podaniem imion, nazwisk oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni,
– recenzje;


Instytucja limitowania okresu publikowania znana jest ustawie. Np. art. 13 ust. 7 stanowi: Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

W cytowanym wyżej art. 36 takiej opcji jak w art. 13 nie wskazano. Co więcej – skoro CK uważa że może wprowadzić limit 6 miesięcy, to czy na tej samej podstawie może wprowadzić i 2 dni? Bezsprzecznie jest podstawa do zamieszczenia jest. Czy jest do „zdejmowania”? Oczywiście wyobrażam sobie „de-zamieszczenie” inne niż przez zdejmowanie (np. nadpisanie) ale może warto poszukać uzasadnienia głębszego niż słabość serwerów. Np. w oparciu o różnice znaczeniowe postępowań „prowadzonych” i tych już „przeprowadzonych” …
Rada jednostki już takiej opcji nie ma. Art. 18a ut. 12 (Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem) skazuje ją na zakup najsilniejszego serwera. No chyba że atak hakera;-)