201311.04
0

„Cyrograf” z uczelnią – nie podpiszesz to … idź sobie ;-)

Jeśli brak podpisanej umowy jest tak „korzystny” dla studenta i to w interesie uczelni jest dopełnić wymogu art. 160 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym to dlaczego MNiSW (tak „prostudenckie” w tej sprawie) proponuje (zakładam, że niechcąco) „zepsucie” tego w kolejnej nowelizacji? No i dlaczego umowa ma być tylko „cyrografem na kwotę”? W uzasadnieniu przywołanego…

201306.17
0

Komentarz czy elementarz ?

Prawo o szkolnictwie wyższym „obrasta” w komentarze. Mamy już dzieło prof. Izdebskiego i mec. Zielińskiego, mamy lubelską redakcję prof. M. Pyter, kilka słów napisał autor tej notki. Do uczelni docierają w końcu bezpłatne (wydane przez MNiSW => na koszt podatnika?) egzemplarze „dużego” komentarza do Prawa o szkolnictwie wyższym pod redakcją profesorów M. Wierzbowskiego i W….

201306.14
0

Rekrutacja a tu … namawianie na pozywanie

Parlament Studentów RP nawołuje  studentów od których pobrano po 1 stycznia 2012 r. „zakazane opłaty” by  „bez wątpienia (…) wystąpić z pozwem wobec uczelni” i deklaruje, że „takie działania uzyskają wsparcie Parlamentu Studentów RP ”. W informacji nie wskazano jakiego typu będzie to wsparcie. A możliwości tu sporo. Od przyjacielskiego „poklepania po plecach” i zapewnieniu…

201305.30
0

Dowolność i wadliwość decyzji Ministra

Po raz kolejny  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał „połajankę” z sądu administracyjnego za nieprawidłowe uzasadnienie decyzji jaką podjął. Tym razem sprawa dotyczy wniosku uczelni o zwiększenie liczby studentów. Polecam lekturę uzasadnienia , w którym – poza krytyką nieprawidłowości w uzasadnianiu decyzji MNiSW – podnosi się ciekawe kwestie: – definicji „kierunku masowego” – związku jakości…

201305.23
0

„Nadaje się” znaczy „można nadać” ?

Egzaminy doktorskie zdał, rozprawę obronił, a stopnia doktora odmówiono. Dlaczego? Czy to ma sens? Jaki? Konstytucyjność regulacji prawnej na to pozwalającej kwestionowali Panowie A. K. i W. F. Sprawę badał Trybunał Konstytucyjny, wydał wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 30/10 Zdaniem skarżącego W.F., art. 12 ust. 1 u.s.n. sprowadza uchwałę w przedmiocie nadania…

201305.15
0

Zapomniana dziesiątka

Przywołajmy fragment uzasadnienia IV SA/Po1001/12 Wprawdzie zapewnienie czynnego udziału strony w postępowaniu wynikające z przepisu art. 10 K.p.a. nie jest obowiązkiem bezwzględnym i z tego względu, zarówno organ prowadzący postępowanie na drodze administracyjnej, jak i sąd administracyjny dokonując weryfikacji decyzji obowiązany jest do dokonania oceny, czy naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy w…

201304.30
0

Każdy zarzut wymaga odniesienia się doń

uzasadnienie decyzji organu odwoławczego winno obejmować ponadto ustosunkowanie się – z zachowaniem wskazanych wyżej wymogów (art. 107 § 3 w zw. z art. 140 K.p.a.) – do wszystkich podniesionych w odwołaniu zarzutów, co podkreśla się w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok NSA z 24.05.1994 r., SA/Lu 1323/94, LEX nr 26918; wyrok NSA z 04.11.1998 r.,…

201304.25
0

Jedno stypendium a wiele przesłanek – cd

W ocenie Sądu, przepis art. 181 p.sz.w. jest jednoznaczny w swej treści i nie budzi wątpliwości w świetle reguł wykładni językowej. Wynika z niego, że stypendium rektora dla najlepszych studentówmoże być przyznane studentowi, który spełnia jedną lub więcej przesłanek warunkujących jego otrzymanie, a wymienionych w tym przepisie. Użyta w analizowanym przepisie alternatywa łączna w postaci…

201304.13
0

Nie tylko „Ile” ale dlaczego „tyle”

w uzasadnieniu wyroku w sprawie w tej części uzasadnienia, gdzie Minister przyznaje z tego tytułu osiągnięciom skarżącej konkretne punkty uzasadnienie ogranicza się jedynie do podania samej liczby punktów – w tym przypadku 1 pkt i to łącznie w ramach kategorii za pracą naukową i udział w pracach naukowo-badawczych, bez jakiegokolwiek odniesienia do wcześniej przytoczonych zasad…

201304.10
0

Podatki od uczelnianych nieruchom.

Bez znaczenia jest to, czy ową działalność prowadzi sama uczelnia wyższa jako właściciel nieruchomości czy też inny podmiot, w szczególności posiadacz zależny (najemca, dzierżawca) –czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. (II FSK 2266/1)