201304.04
0

Odszkodowanie za „dyscyplinarkę”

Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego za szkodę wyrządzoną przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym. (teza z orzeczenia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 września 2012 r. III CZP 48/12) Regulacje prawne konstruujące odpowiedzialność dyscyplinarną to jedne z najbardziej złożonych elementów prawa sektora szkolnictwa wyższego….

201303.28
0

Regulamin … jaki regulamin?

Zwrócić także należy uwagę, że zgodnie z art. 107 § 1 K.p.a. jednym z elementów prawidłowo wydanej decyzji jest powołanie jej podstawy prawnej, przy czym winna ona zawierać powołanie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów, które legły u podstaw wydania decyzji, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Jeżeli organ administracji powołuje jako podstawę rozstrzygnięcia…

201303.24
0

Wadliwy regulamin => uchylane decyzje

Decyzje w sprawach pomocy materialnej dla studentów oparte są na kryteriach z regulaminu wskazanego w art. 186 Prawa o szkolnictwie wyższym. Regulamin ten powinien nadać rektor w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu. Co jeśli regulamin podpisał prorektor i na takim opierano decyzje? Zobaczmy na przykładzie przegranej prawomocnie na dzień 23 stycznia 2013 r. sprawy Politechniki…

201301.06
0

Odwoławcza (komisja) stypendialna … „traktoro-idalna” – wpis ka(rna)wałowy

Podczas spotkań szkoleniowych dla kadr  polskich uczelni wskazywałem m.in. na ryzyka  wynikające ze zmienionego z dniem 11 kwietnia 2011 r. brzmienia (stosowanego w szkolnictwie wyższym odpowiednio) art. 24 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla praktyki działania komisji stypendialnych. Przypomnijmy, że zaostrzenie kodeksowej przesłanki wyłączenia polegało na rozszerzeniu „inkryminowanego” udziału w wydaniu zaskarżeniu decyzji…

201211.21
0

Uczelni zmiana? Nie powstrzyma dziekan dziekana !

Już w 2008 r. zwracałem uwagę na szkodliwe przywiązanie studenta do uczelni, poprzez nadużywanie art. 171 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym. Trudno uwierzyć, ale „upodmiotowienie studenta” dokonywane poprzez nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2010 r. nie zmieniło art. 171 ust. 3 mimo że taka zmiana znajdowała się na liście poprawek Par-lamentu…

201210.29
0

Bez(praw)ny bo nieślub(owa)ny

„Rzeczpospolita” przywołuje kazus Pana Gilewicza, który Świetnie zdał egzaminy, ale odmówił ślubowania „wierności ideałom humanizmu. Dalej przytacza się rozmaite opnie, pośród których uwagę moja zwróciła wypowiedź byłego wiceministra  właściwego ds. szkolnictwa wyższego prof. S. Jurgi: Student ma być wierny zasadom konstytucji i przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. To wystarczy. Co więc mówi prawo? Art. 170…

201208.14
0

Reduta art. 99a poddana …. analizie.

W początkach 2012 r, na www MNiSW widniało (bez podpisu i daty), że: ” Przepis art. 99a powiniendotyczyć również studentów, z którymi podpisano umowy przed 1 października 2011 r. ” [podkreślenie moje] Już w lutym 2012 w artykule w Forum Akademickim nr 2/2012 wskazywałem dlaczego art. 99a to nietrafne rozwiązanie problemu podstawy opłat w uczelniach, opisywałem…

201208.13
0

Minister przegrał ze studentem – jak uzasadniać decyzje stypendialne

Sama przegrana ministra to w Polsce żadna sensacja. Ale ignorowanie przyczyn tej przegranej na szczeblu uczelni może generować podobne ryzyka. Dlatego warto poświęcić uwagę uzasadnieniu wyroku w sprawie I OSK 292/12 z 10 maja 2012 r., w którym czytamy, że: 1) W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazano, np. że MNiSW: „w ocenie Sądu, całkowicie…

201208.12
0

Jedno stypendium – ale ile kombinacji (przesłanek) ?

Zdaniem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku: „stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student za wysoką średnią ocen lub (albo) za osiągnięcia naukowe. Oznacza to, a contrario, że student, który otrzymał stypendium za wysoką średnią ocen, nie otrzyma drugiego stypendium za osiągnięcia naukowe.” (wyrok w sprawie II SA/Bk 271/12 z 17 lipca 2012 – nieprawomocny…

201208.06
0

Co znaczy „odpowiednio” a co „kontynuować” – stypendia dla najlepszych studentów w sądzie administracyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnął (na dzień tej notki – nieprawomocnie) „wiekopomny spór” o możliwość delegowania kompetencji dla przyznawania stypendium dla najlepszych studentów wydziałowym komisjom stypendialnym, wyjaśniając co znaczy magiczne słowo „odpowiednio” w art. 175 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej: PSW). W tezie z uzasadnienia wyroku z 24 lipca 2012r. w sprawie…