201403.31
0

Studenckie długi za uczelniane usługi

Dziesięcioletni termin przedawnienia studenckich długów nie musi być wcale oczywisty (…) wprowadzając do PSW przepis wskazujący, że przedawnienie wynosi trzy lata trudno będzie objąć nim skutecznie stosunki prawne, powstałe przed jego wejściem w życie. Trudność takiego zabiegu MNiSW już „ćwiczyło” na przykładzie tzw. „zakazów opłatowych” wpisanych do PSW w art. 99a w nowelizacji z 18…

201402.14
0

Jednoetatowość – przesłanki odmowy

Analizę skuteczności wpływu tzw. „jednoetatowości” na tzw. „jakość kształcenia” publikuje DGP. Najzabawniejszy fragment artykułu to ten: „MNiSW zaznaczało, że celem wprowadzenia [jednoetatowości] (…) miało być zwiększenie jakości kształcenia w szkole wyższej, bo nauczyciel akademicki nie będzie zajęty innymi obowiązkami. Zmiana pozwoli też na zaangażowanie się w badania naukowe i zwiększy dostępność kadry akademickiej dla studentów”….

201401.29
0

Unieważnianie egzaminów ?

Jeśli sprzedawca zatrudniony został w sklepie z naruszeniem prawa czy wymogów rekrutacji, potem zwolniony z tego powodu czy nawet ścigany karnie, sprzedał Klientowi telewizor, to czy Klient zastanawia się nad jego zwrotem lub koniecznością ponownej zapłaty? Oczywiście że nie (chyba że sam telewizor pochodzi z przestępstwa), bowiem ważna jest tu usługa a nie jej „wręczyciel”….

201401.16
0

Usprawiedliwiony więc nie skreślony ?

… jeżeli student z przyczyn obiektywnych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, to nie można na gruncie art. 190 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy przyjąć, że nie zaliczył semestru i w konsekwencji wydać decyzji o skreśleniu go z listy studentów … – potwierdził 14.12.2011r. Naczelny Sąd Administracyjny. Par. 1…

201401.15
0

Na cóż kryteria oceny jeśli nie ma badań

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie II PK 338/12: W skardze kwestionowano także zastosowanie kryterium punktowego, przyjętego w Zarządzeniu Rektora pozwanej uczelni. Kryterium to nie wprowadzało jednak zasadniczo niczego nowego. Było jedynie wskazówką (doprecyzowaniem) kryteriów ustawowych i statutowych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawowym kryterium oceny działalności naukowej są prowadzone badania naukowe i ich…

201312.17
0

Zgadnij: jaka to ustawa ?

1. Od lat mamy kolejne nowelizacje ustawy. Wprowadza się przepisy, które mają pełnić funkcję bajpasów na problemy, które często powstały z powodu wcześniejszej pilnej nowelizacji mającej rozwiązać iny problem. (mec. T. Zalewski dla Rzeczpospolita) 2. …. wraz z kolejnymi zmianami coraz bardziej oddala się od ideału (…) przybierając kształt czegoś, co wygląda dobrze i od…

201312.10
0

„Alibi” na „początek drogi” ?

Czy orzekając iż Art. 94 ust. 5 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 829) w zakresie, w jakim uzależniają prawo niepublicznych szkół wyższych do dotacji ze środków…

201311.15
1

Analiza postlegislacyjna …

Na zaproszenie Panów Profesorów Mirosława Wyrzykowskiego i Huberta Izdebskiego 14 listopada 2013 r. uczestniczyłem w konferencji „Dwa lata obowiązywania nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym”. W gronie znakomitych panelistów poruszano ważne tematy. Mój przekaz (w skrócie) brzmiał: rosnąca liczba i szczegółowość regulacji sektora szkolnictwa wyższego oraz wynikająca z nich mitręga biurokratyczno-organizacyjna, w połączeniu z faktyczną fasadowością…

201311.08
0

Spór o termin przedawnienia – powtórka z „rozrywki” ?

Czy MNiSW po raz kolejny wyświadczy części studentów „niedźwiedzią przysługę”, potwierdzając nową regulacją, że dotychczasowa, „prostudencka” interpretacja regulacji już obowiązującej była niezasadna? Po wyroku SO w Słupsku (IV Ca 328/13 ) który uznał, że długi studenta z umowy uczelnią przedawniają się z upływem lat dziesięciu, a nie dwóch czy trzech, pojawił się pomysł by wpisać…

201311.06
0

Podatnik wspiera „biednych” a nie „zdolnych”

To że z Konstytucji wynika raczej wspieranie biednych niż zdolnych wskazywałem już 3 lata temu. Uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie K 40/12 wskazano iż  Przeznaczanie ograniczonych dotacji budżetowych na wsparcie czy nagradzanie studentów posiadających już wyższe wykształcenie, kosztem osób takie wykształcenie dopiero zdobywających, byłoby też sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej (…) Zwiększenie puli środków przeznaczonych na…